OGÓLNE WARUNKI UMÓW (OWU)

META Systemy Magazynowania Sp. z o. o. 
Józefa Marcika 12 
30-613 Kraków 
Telefon: +48  12 650 14 00 
Fax: +48  12 650 14 14 
KRS 0000251475, NIP 679-288-28-39, REGON 120212700 
Kapitał zakładowy 110 000 zł

 

§ 1  Zakres stosowania

Niniejsze ogóle warunki umów (zwane dalej jako „OWU”) mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży lub dostawy regałów lub im podobnych, zawieranych przez META Regalbau Polska Sp. z o. o. w Krakowie.

§ 2  Objaśnienie pojęć

Użyte w umowie lub OWU pojęcia oznaczają:

 1. regały – będące w ofercie firmy META systemy regałów produkcji Meta Regalbau GmgH & Co KG,
 2. firma META - META Systemy Magazynowania Sp. z o. o. w Krakowie,
 3. Klient – podmiot, który zawarł z firmą META jedną z umów, o której mowa w § 1,
 4. wartość netto umowy – łączna kwota wynagrodzenia należnego firmie META za wykonanie umowy, bez podatku od towarów i usług (VAT)

§ 3 Obowiązki firmy META

 1. Firma Meta zobowiązana jest do dostarczenia regałów fabrycznie nowych, w ilości i o parametrach technicznych, określonych szczegółowo w umowie oraz załącznikach do niej, a także do dokonania montażu regałów zgodnie z zaleceniami producenta oraz zasadami sztuki i przekazania ich protokolarnie Klientowi.  
 2. Firma Meta dostarczy Klientowi informacje na temat zasad prawidłowego korzystania z zamontowanych regałów, opracowane przez ich producenta, w formie instrukcji montażu i użytkowania regałów.

§ 4  Obowiązki Klienta

Klient zobowiązany jest do współpracy z firmą META przy realizacji umowy, polegającej w szczególności na:

 1. zapewnieniu właściwych zezwoleń, decyzji itp., jeżeli są one wymagane przez przepisy prawa na dokonanie montażu regałów przez firmę META,
 2. sprawdzeniu i dopuszczeniu rysunków przeglądowych i montażowych (ogólny zarys, podział wysokości poziomów magazynu) i odpowiednich danych dot. wydajności regału,
 3. odpowiednim przygotowaniu miejsca montażu oraz zakończeniem wszelkich niezbędnych prac z tym związanych przed przystąpieniem do montażu przez firmę META, dotyczącym w szczególności właściwych parametrów podłoża, na którym zostaną zamontowane regały, odpowiadający normie DIN C 20/C25 DIN EN 206-1/DIN 1045-2 oraz DIN 18202 – Tabela 3 wiersz 3; w przypadku wystąpienia większych nierówności koszt dodatkowych podkładek poniesienie Klient
 4. zapewnienia miejsca na wyładunek materiałów oraz ich składowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub utratą przed oraz w czasie montażu,
 5. dokonanie na własny koszt rozładunku materiałów dostarczonych przez firmę META,
 6. zapewnienie transportu materiałów z miejsca przechowywania do miejsca montażu, w szczególności przez zapewnienie wózka widłowego o odpowiedniej wysokości podnoszenia (odpowiadającej planowanej wysokości montowanych regałów),
 7. zapewnienia dostępu ekipy montażowej do miejsca montażu, dostępu do sieci elektrycznej 230 V oraz zapewnienia braku ingerencji osób trzecich w prace ekipy montażowej – przez cały okres potrzebny do dokonania montażu, w godzinach od ………… do ……….... .
 8. przystąpienia do odbioru zamontowanych regałów w terminie do 12 godzin od zgłoszenia przez ekipę montażową gotowości do obioru,
 9. zapewnienia we własnym zakresie i na swój kosztów usunięcia opakowań oraz innych odpadów, które pozostały po przeprowadzeniu i w związku z montażem regałów,
 10. zapewnienia ekipie montażowej dostępu do regałów w czasie przeglądów, kontroli lub napraw, przewidzianych w niniejszej umowie, warunkach gwarancji lub wymaganych prawem.

§ 5  Określenie przedmiotu umowy

 1. Klient dokonuje wyboru regałów przeznaczonych do montażu, które firma META w celu wykonania umowy zamawia bezpośrednio u producenta. Zamówienie następuje na podstawie informacji, ofert, katalogów i opisów regałów, dostarczonych przez producenta. Firma META przedstawia Klientowi informację handlową (ofertę) dotyczącą montażu regałów, w oparciu o posiadane przez siebie informacje o produktach, opisy i katalogi, a na życzenie Klienta zasięga u producenta dodatkowych informacji.
 2. Firma META współpracuje z Klientem przy określeniu przedmiotu umowy, kierując się wiedzą fachową i informacjami od producenta regałów, a także życzeniami Klienta, o ile zostały zgłoszone przed podpisaniem umowy i nie są sprzeczne z wiedzą fachową, i zaleceniami producenta oraz zostały pisemnie sformułowane i zaakceptowane przez firmę META.
 3. Uwzględnienie późniejszych życzeń Klienta możliwe jest, o ile pozwalają na to względy techniczne – ust. 2 stosuje się odpowiednio. Firma META zastrzega sobie prawo naliczenia dodatkowego wynagrodzenia, związanego ze wzrostem kosztów oraz przedłużenia czasu trwania robót – zgodnie z oddzielnie sporządzonym kosztorysem.
 4. Firma META odpowiada za prawidłowe pod względem technicznym zamontowanie regałów; nie odpowiada zaś za przydatność dla zamierzonego celu, wymagań stawianych przez odpowiednie przepisy lub osoby trzecie, o ile nie wynikały one wprost ze wskazań producenta lub Klienta, zgłoszonych przed zawarciem umowy (sporządzeniem oferty dla Klienta).

§ 6  Odbiór końcowy

 1. Po wykonaniu montażu Klient lub osoba przez niego upoważniona powinna zbadać jakość zamontowanych regałów oraz potwierdzić ich stan w protokole odbioru.
 2. W przypadku zgłoszenia przez Klienta zastrzeżeń, co do wykonania montażu, zgłoszonych pisemnie lub  w formie zastrzeżeń do protokołu odbioru, firma META powinna niezwłocznie je rozpatrzyć, wyznaczając termin usunięcia wad montażu, uznanych za zasadne. Po wykonaniu prac poprawkowych strony dokonają ich niezwłocznego odbioru, stwierdzonego oddzielnym protokołem.  

§ 7  Płatności

 1. Wynagrodzenie firmy META płatne jest w terminach określonych w umowie.
 2. Płatność następuje w polskich złotych lub euro przelewem na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego firmy META. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego firmy META.
 3. W przypadku opóźnienia w zapłacie części wynagrodzenia, należnego firmie META przed terminem dostarczenia elementów na miejsce montażu, firma META ma prawo wstrzymania rozpoczęcia lub kontynuowania montażu do czasu otrzymania należnej jej części wynagrodzenia. Termin zakończenia montażu ulega przesunięciu o liczbę dni opóźnienia w zapłacie. Wcześniejsza wpłata wynagrodzenia nie powoduje zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia montażu przez firmę META. 

§ 8  Kary umowne

 1. Strony odpowiadają za zwłokę lub niewykonanie swoich zobowiązań na następujących zasadach:
  1. Firma META zapłaci karę umowną:
   1. w przypadku zwłoki w wykonaniu robót, za którą odpowiedzialna jest firma META – w wysokości 0,1 % wartości netto umowy za każdy dzień po upływie terminu zakończenia robót,
   2. w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie firmy META  – w wysokości 10  % wartości netto umowy.
  2. Klient zapłaci karę umowną:
   1. w przypadku niewykonania obowiązków określonych w § 4, których efektem stałoby się opóźnienie rozpoczęcia lub zakończenia montażu – w wysokości 0,1 % wartości netto zamówienia za każdy dzień opóźnienie rozpoczęcia lub zakończenia montażu,
   2. w przypadku odstąpienia przez firmę META od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Klienta  – w wysokości 10 % wartości netto zamówienia.
 2. Kara umowna określona w pkt 1 lit a) oraz w pkt 2 lit a) nie może przekraczać łącznie 10 % wartości netto zamówienia.
 3. Termin zakończenia montażu ulega przesunięciu w przypadku, jeżeli rozpoczęcie lub zakończenie montażu nie było możliwe z przyczyn niezależnych od firmy META, w szczególności siły wyższej, braku koniecznych mediów na miejscu montażu lub przyczyn leżących po stronie Klienta lub osób, za które firma META nie ponosi odpowiedzialności.

§ 9  Integralność umowy

 1. Ogólne warunki stanowią integralną część umowy łączącej firmę META i Klienta. Wraz z podpisaniem umowy Klient potwierdza swoim podpisem, iż, zapoznał się z postanowieniami zawartymi w OWU oraz akceptuje je i wyraża wolę, aby były one częścią umowy łączącej go z firmą META.
 2. Wszelkie odstępstwa od OWU wymagają zawarcia odpowiednich zapisów w umowie lub jej aneksach. W przypadku rozbieżności pomiędzy umową a OWU pierwszeństwo mają zapisy umowy.
 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
 4. Wszelkie załączniki do umowy (oferta, wyceny, rysunki itp.) stanowią integralną część umowy.
 5. Umowa ma charakter nadrzędny i zastępuje wszystkie ewentualne, uprzednie oferty, zmiany ofert, uzgodnienia i umowy między Stronami, dotyczące jej przedmiotu, o ile nie zostały one wyraźnie wskazane w treści umowy lub załączone do niej w formie załączników.

§ 10  Postanowienia szczególne dotyczące umowy sprzedaży

 1. W przypadku, gdy przedmiotem umowy jest sprzedaż regałów bez montażu, obowiązki firmy META kończą się wraz z dostarczeniem Klientowi zamówionych regałów do ustalonego w umowie miejsca wyładunku. Klient zobowiązany jest do dokonania wyładunku na własny koszt.
 2. Wraz z regałami firma META przekaże Klientowi dokumentację producenta, dotyczącą ich prawidłowego montażu i użytkowania. Firma META nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane montażem sprzecznym z dokumentacją, o której mowa w ust. 2 oraz zasadami sztuki.

§ 11  Odpowiedzialność

 1. Firma Meta nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji dostawy lub montażu regałów, jeżeli nastąpiły z winy Klienta, a także działań i zaniechań osób, którymi posługuje się Klient lub na skutek działania siły wyższej, której żadna ze stron nie mogła zapobiec.
 2. Odpowiedzialność firmy Meta nie obejmuje utraconych korzyści Klienta.

§ 12  Postanowienie końcowe

 1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianie adresu lub numeru telefonu. W przypadku braku zawiadomienia doręczenia wszelkich pism oraz kontakty telefoniczne dokonane wg danych z niniejszej umowy uważa się za prawnie skuteczne.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę META jego danych osobowych, podanych dobrowolnie w umowie, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133/1997, poz. 883, z późniejszymi zmianami) w calach związanych z realizacją niniejszej umowy.
 3. Klient upoważnia firmę META do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
 4. Wszelkie spory, związane z niniejszą umową lub jej wykonaniem strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu w Krakowie, właściwemu z uwagi na siedzibę firmy META, chyba że Klient jest konsumentem – wówczas właściwość sądu ustala się zgodnie z przepisami kpc.