META Inspekcje regałów - Optymalne bezpieczeństwo

Użytkownik magazynu jest odpowiedzialny za bezpieczny stan środków pracy i za bezpieczeństwo swoich pracowników to znaczy obowiązuje go Ochrona i Bezpieczeństwo Pracy wraz z zawartymi w niej wymogami.

Regały należą do środków pracy i muszą spełniać przepisy bezpieczeństwa zgodnie z ustawą o Bezpieczeństwie Produktów i Urządzeń. Produkty firmy META spełniają wymogi Stowarzyszenia na Rzecz Jakości Wyposażenia Magazynów i Fabryk. Posiadają znak jakości RAL-RG 614 i znak jakości GS. Dodatkowo Meta podlega kontroli zewnętrznej, regularnie wykonywanej przez Urząd Kontroli Materiałów (MPA) z Dortmundu.

Europejska norma DIN EN 15635 jak również Rozporządzenie w sprawie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nakładają na użytkownika magazynu nowe obowiązki. Dla bezpiecznego użytkowania zaleca się regularną inspekcji regałów przez specjalistę nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Firma META posiada w swojej ofercie inspekcję regałów. Może przeprowadzić udokumentowaną kontrolę z oficjalną plakietką kontrolną i protokołem z inspekcji – ale również pozwala odpowiednio wcześnie rozpoznać zagrożenie, uchronić ludzi i zapobiec szkodom. Systematyczna kontrola zwiększa bezpieczeństwo i prowadzi do oszczędności. Inspekcji dokonuje egzaminowany przez stowarzyszenie inspektor regałów. Jest to pracownik firmy META wyszkolony do inspekcji w celu zmniejszenia ryzyka wypadku.

Chętnie udzielimy Państwu porady osobiście bądź telefonicznie:

Produkty META podlegają ciągłej kontroli fabrycznej zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 : 2008.

Inspekcja regałów obejmuje następujące usługi:

  • Kontrola wizualna stwierdzająca przestrzeganie norm bezpieczeństwa zgodnie z BGR 234
  • Kontrola wizualna regałów pod kątem deformacji, uszkodzeń i wadliwych elementów
  • Porównanie obciążeń podanych na tablicach z budową
  • Sporządzenie protokołu z przeglądu i wydanie plakietki kontrolnej
  • Zorganizowanie wymiany uszkodzonych elementów